ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

Các khu vực của Trang web có thể có các điều khoản dịch vụ khác nhau được đăng. Nếu có xung đột giữa Điều khoản Dịch vụ này và các điều khoản dịch vụ được đăng cho một khu vực cụ thể của Trang web, thì điều khoản trước đó sẽ được ưu tiên hơn đối với việc bạn sử dụng khu vực đó của Trang web.

Sử dụng thông tin trang web

Nội dung, tổ chức, đồ họa, thiết kế, biên dịch, dịch từ tính, chuyển đổi kỹ thuật số và các vấn đề khác liên quan đến Trang web được bảo vệ theo bản quyền, nhãn hiệu hiện hành và các quyền sở hữu khác (bao gồm nhưng không giới hạn ở sở hữu trí tuệ). Bạn có thể tải xuống, xem, sao chép và in các tài liệu và đồ họa được tích hợp trong các tài liệu này (“Tài liệu”) từ Trang web theo các điều kiện sau: (a) Tài liệu chỉ có thể được sử dụng cho các mục đích thông tin; và (b) Tài liệu không được sửa đổi hoặc thay đổi theo bất kỳ cách nào. Ngoại trừ trường hợp việc sử dụng của bạn cấu thành “sử dụng hợp pháp” theo luật bản quyền, nếu không, bạn không được sử dụng, tải xuống, tải lên, sao chép, in, hiển thị, biểu diễn, tái sản xuất, xuất bản, cấp phép, đăng,

Khi bạn truy cập và sử dụng Trang web hoặc Tài liệu, bạn không được (a) sao chép, in ấn (ngoại trừ mục đích hạn chế rõ ràng được cho phép bởi Phần 1 ở trên), tái xuất bản, hiển thị, phân phối, truyền tải, bán, thuê, cho thuê, cho mượn hoặc nếu không thì cung cấp sẵn dưới bất kỳ hình thức nào hoặc bằng bất kỳ phương tiện nào tất cả hoặc bất kỳ phần nào của Trang web hoặc bất kỳ Tài liệu nào được lấy từ đó; (b) sử dụng Trang web hoặc bất kỳ tài liệu nào thu được từ Trang web để phát triển, như một thành phần của, thông tin, hệ thống lưu trữ và truy xuất, cơ sở dữ liệu, cơ sở thông tin hoặc tài nguyên tương tự (trong bất kỳ phương tiện nào hiện đang tồn tại hoặc sau đó được phát triển), được cung cấp để phân phối thương mại dưới bất kỳ hình thức nào, bao gồm thông qua bán, cấp phép, cho thuê, cho thuê, đăng ký hoặc bất kỳ cơ chế phân phối thương mại nào khác; (c) tạo các bản tổng hợp hoặc các tác phẩm phái sinh của bất kỳ nội dung và / hoặc Tài liệu nào từ Trang web; (d) sử dụng bất kỳ nội dung hoặc Tài liệu nào từ Trang web theo bất kỳ cách nào có thể vi phạm bất kỳ bản quyền, quyền sở hữu trí tuệ, quyền sở hữu độc quyền hoặc quyền sở hữu nào của chúng tôi hoặc bất kỳ bên thứ ba nào; (e) loại bỏ, thay đổi hoặc che khuất bất kỳ thông báo bản quyền hoặc thông báo độc quyền khác hoặc các điều khoản sử dụng có trong Trang web; (f) cung cấp bất kỳ phần nào của Trang web thông qua bất kỳ hệ thống chia sẻ thời gian nào, văn phòng dịch vụ, Internet hoặc bất kỳ công nghệ nào khác hiện đang tồn tại hoặc phát triển trong tương lai; (g) loại bỏ, dịch ngược, tháo rời hoặc thiết kế đối chiếu bất kỳ phần mềm Trang web nào hoặc sử dụng bất kỳ phần mềm giám sát hoặc khám phá mạng nào để xác định kiến ​​trúc Trang web; (h) sử dụng bất kỳ quy trình tự động hoặc thủ công nào để thu thập thông tin từ Trang web; (i) sử dụng Trang web cho mục đích thu thập thông tin hoặc chuyển (1) email thương mại không được yêu cầu; (2) email sử dụng tiêu đề, tên miền không hợp lệ hoặc không tồn tại hoặc các phương tiện đánh lừa khác; và (3) các cuộc gọi điện thoại không được yêu cầu hoặc chuyển fax; hoặc (j) sử dụng Trang web theo cách vi phạm bất kỳ luật nào của tiểu bang hoặc liên bang quy định về email, chuyển fax hoặc gạ gẫm qua điện thoại.

Hạn chế sử dụng phần mềm

Bất kỳ việc sử dụng phần mềm và tài liệu đi kèm nào mà bạn tải xuống từ Trang web đều phải tuân theo các điều khoản của thỏa thuận cấp phép phần mềm giữa bạn và Wicell Networks. Bạn phải đọc thỏa thuận cấp phép và cho biết bạn đồng ý với các điều khoản của nó trước khi cài đặt hoặc sử dụng phần mềm. Tất cả các quyền, quyền sở hữu và quyền lợi không được cấp rõ ràng đều được bảo lưu.

Mật khẩu và Bảo mật

Một số phần hoặc dịch vụ từ Trang web có thể yêu cầu bạn đăng ký. Nếu đăng ký được yêu cầu, bạn đồng ý cung cấp cho chúng tôi thông tin đăng ký chính xác, đầy đủ. Việc đăng ký của bạn phải được thực hiện bằng tên thật và thông tin chính xác của bạn. Mỗi đăng ký chỉ dành cho mục đích sử dụng cá nhân của bạn và không thay mặt cho bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào khác. Chúng tôi không cho phép (a) bất kỳ người nào khác sử dụng các phần đã đăng ký dưới tên của bạn; hoặc (b) truy cập thông qua một tên duy nhất được cung cấp cho nhiều người dùng trên mạng.

Bạn có trách nhiệm duy trì tính bảo mật của bất kỳ (các) mật khẩu nào bạn được cấp để truy cập Trang web và hoàn toàn chịu trách nhiệm về tất cả các hoạt động xảy ra với (các) mật khẩu của bạn. Bạn đồng ý thông báo cho Wicell Networks ngay lập tức về mọi hành vi sử dụng trái phép (các) mật khẩu của bạn. Wicell Networks quan tâm đến tính bảo mật của thông tin cá nhân mà chúng tôi đã thu thập từ bạn và đã thực hiện các bước hợp lý để ngăn chặn việc truy cập trái phép vào thông tin đó.

Trang web, Nội dung, Sản phẩm và Dịch vụ của Bên thứ ba

Trang web cung cấp liên kết đến các trang Web và quyền truy cập vào nội dung, sản phẩm và dịch vụ từ các bên thứ ba, bao gồm người dùng, nhà quảng cáo, chi nhánh và nhà tài trợ của Trang web. Bạn đồng ý rằng Wicell Networks không chịu trách nhiệm về tính khả dụng và nội dung được cung cấp trên các trang Web của bên thứ ba. Bạn nên tham khảo các chính sách được đăng bởi các trang Web khác liên quan đến quyền riêng tư và các chủ đề khác trước khi sử dụng. Bạn đồng ý rằng Wicell Networks không chịu trách nhiệm về nội dung của bên thứ ba có thể truy cập thông qua Trang web, bao gồm ý kiến, lời khuyên, tuyên bố và quảng cáo, đồng thời hiểu rằng bạn chịu mọi rủi ro liên quan đến việc sử dụng nội dung đó. Nếu bạn chọn mua bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào từ bên thứ ba, thì mối quan hệ của bạn là trực tiếp với bên thứ ba. Bạn đồng ý rằng Wicell Networks không chịu trách nhiệm về: (a) chất lượng của các sản phẩm hoặc dịch vụ của bên thứ ba; và (b) thực hiện bất kỳ điều khoản nào trong thỏa thuận của bạn với người bán, bao gồm cả việc phân phối sản phẩm hoặc dịch vụ và nghĩa vụ bảo hành liên quan đến sản phẩm hoặc dịch vụ đã mua. Bạn đồng ý rằng Wicell Networks không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào mà bạn có thể phải chịu khi giao dịch với bất kỳ bên thứ ba nào.

Lỗi, Sửa chữa và Thay đổi

Chúng tôi không đại diện hoặc đảm bảo rằng Trang web sẽ không có lỗi, không có vi rút hoặc các thành phần độc hại khác, hoặc các khiếm khuyết sẽ được sửa chữa. Chúng tôi không đại diện hoặc đảm bảo rằng thông tin có sẵn trên hoặc thông qua Trang web sẽ đúng, chính xác, kịp thời hoặc đáng tin cậy. Chúng tôi có thể thực hiện các thay đổi đối với các tính năng, chức năng hoặc nội dung của Trang web bất kỳ lúc nào. Chúng tôi có toàn quyền quyết định chỉnh sửa hoặc xóa bất kỳ tài liệu, thông tin hoặc nội dung nào khác xuất hiện trên Trang web.

Tuyên bố từ chối trách nhiệm

ngoại trừ các trường hợp cung cấp rõ ràng cho các cách khác, trang web và tất cả nội dung, tài liệu, tài liệu, thông tin, phần mềm, sản phẩm và dịch vụ được cung cấp trên trang web được cung cấp trên cơ sở “nguyên trạng” và “hiện có”. Wicell Network từ chối rõ ràng tất cả các bảo đảm của bất kỳ hình thức nào, dù rõ ràng hoặc ngụ ý, bao gồm nhưng không giới hạn đối với các bảo đảm ngẫu nhiên về tính khả năng, phù hợp với mục đích cụ thể và không xâm phạm.  Wicell networks không bảo đảm rằng: (a) trang web sẽ đáp ứng yêu cầu của bạn; (b) trang web sẽ có sn trên cơ sở không bị lỗi, kịp thời, an toàn hoặc không có lỗi; (c) kết quả có thể có được từ việc sử dụng trang web hoặc bất kỳ dịch vụ nào được cung cấp qua trang web sẽ chính xác hoặc đáng tin cậy; hoặc (d) chất lượng của bất kỳ sản phẩm, dịch vụ, thông tin nào,

bất kỳ nội dung, tài liệu, thông tin hoặc phần mềm nào được tải xuống hoặc khác có được thông qua việc sử dụng trang web đều được thực hiện theo quyết định và rủi ro của riêng bạn. Wicell Networks sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại nào đối với hệ thống máy tính của bạn hoặc mất dữ liệu kết quả từ việc tải xuống bất kỳ nội dung, tài liệu, thông tin hoặc phần mềm nào.

Wicell Networks bảo lưu quyền thay đổi hoặc cập nhật cho trang web bất cứ lúc nào mà không cần thông báo.

 Trách nhiệm hữu hạn

trong mọi trường hợp, Wicell networks sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ thiệt hại trực tiếp, sự cố, đặc biệt hoặc hậu quả, hoặc thiệt hại do mất lợi nhuận, doanh thu, dữ liệu hoặc sử dụng do bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào cũng trong một hành động trong hợp đồng hoặc bất kỳ , phát sinh từ việc bạn truy cập hoặc sử dụng trang web.

một số quyết định không cho phép giới hạn hoặc loại trừ trách nhiệm pháp lý. theo dõi, một số giới hạn trên có thể không áp dụng cho bạn.

Bồi thường

Bạn đồng ý bảo vệ, bồi thường và giữ các Wicell Networks vô hại, các cán bộ, giám đốc, nhân viên và đại lý của nó từ và chống lại bất kỳ và tất cả các khiếu nại, trách nhiệm pháp lý, thiệt hại, tổn thất hoặc chi phí, bao gồm phí và chi phí luật sư hợp lý, phát sinh từ hoặc trong bất kỳ cách kết nối với quyền truy cập của bạn vào hoặc sử dụng Trang web.

Thông tin Bản quyền / Nhãn hiệu

Các nhãn hiệu, biểu trưng và nhãn hiệu dịch vụ (“Marks”) được hiển thị trên Trang web này là tài sản của Wicell Networks, Inc. hoặc các bên thứ ba khác. Người dùng không được phép sử dụng các Marks này mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Wicell Networks hoặc bên thứ ba có thể sở hữu .

 Điều khoản khác

Ngôn ngữ trong các Điều khoản Sử dụng này sẽ được hiểu theo nghĩa hợp lý của nó và không hoàn toàn ủng hộ hoặc chống lại bất kỳ bên nào. Các Điều khoản Sử dụng này và tất cả các thỏa thuận được kết hợp và thông tin của bạn có thể được Wicell Networks tự động chuyển nhượng theo quyết định riêng của mình cho một bên thứ ba trong trường hợp mua lại, bán hoặc sáp nhập. Nếu bất kỳ phần nào của Điều khoản Sử dụng này không hợp lệ hoặc không thể thi hành, phần đó sẽ được hiểu là phù hợp với luật hiện hành và các phần còn lại sẽ vẫn có hiệu lực đầy đủ. Trong phạm vi mà bất kỳ điều gì trong hoặc liên kết với Trang web xung đột hoặc không nhất quán với các Điều khoản Sử dụng này, thì các Điều khoản Sử dụng này sẽ được ưu tiên. Việc Wicell Networks không thực thi bất kỳ điều khoản nào trong các Điều khoản Sử dụng này sẽ không được coi là sự từ bỏ điều khoản đó cũng như không có quyền thực thi điều khoản đó.

Hỗ trợ